களத்திர தோஷம் விலக மூன்று விதமான பரிகாரங்கள்

Description