9ஆம் எந்த தெய்வத்தை வழிபட்டால் கோடீஸ்வரர் ஆகலாம் ?

Description