பாதகாதிபதி உடைய தாக்குதலும் அதற்கு பொருத்தமான பரிகாரங்களும் ?

Description