வாரத்தில் 2 நாட்கள் பணத்தை செலவு செய்ய கூடாது காரணம் என்ன?

Description