திருக்குறள் | அதிகாரம் 1 | கடவுள் வாழ்த்து | குறள் 1 | #திருக்குறள் #திருவள்ளுவர் #Thirukkural

Description

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு.

எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கின்றன. அதுபோல் உலகம் கடவுளை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கின்றது.